El Consorci presenta el seu primer Pla d’Igualtat

El Consorci presenta el seu primer Pla d’Igualtat

El departament de bombers de la Diputació de Castelló ha presentat el seu primer Pla d’Igualtat. El document va ser aprovat per la Comissió Negociadora en data 23 de novembre de 2022, i el 12 de gener ha sigut presentat en el registre de l’Autoritat Laboral Provincial de Castelló, per a la seua inscripció i publicació.

El Pla d’Igualtat del Consorci Provincial de Bombers de Castelló dona compliment als articles 45 i 46 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes i la seua normativa de desenvolupament, del RD 901/2020, de 13 d’octubre i RD 902/2020, de 13 d’octubre. 

Aquest document ha sigut negociat i subscrit tant per la part social, com per la part de l’empresa, en el si de la Comissió Negociadora, sent el seu àmbit personal d’aplicació la totalitat de les persones treballadores del Consorci Provincial de Bombers de Castelló, sent aplicable en tot el territori d’actuació d’aquest, per a complir amb el compromís directe de l’entitat amb la igualtat.

En coherència amb aquest compromís, l’entitat assumeix el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, en tots i cadascun dels àmbits en què es desenvolupa la seua activitat, des del procés de selecció i contractació, fins a la classificació professional, la promoció, la formació, les condicions de treball, l’exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral, la infrarepresentació femenina, les retribucions i la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe. 

El procés per a l’elaboració d’aquest pla, altament participatiu, ha sigut ardu i laboriós, per la qual cosa des del Consorci han agraït totes les aportacions, l’esforç i el compromís de totes i tots els participants en la consecució d’un pla que permetrà avançar en igualtat.